ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 - Bug Solutions

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ได้ให้พนักงานทำการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 เพื่อให้พนักงานเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการทำงาน และลดการเจ็บไข้ได้ป่วยของพนักงาน เพราะปัญหาสุขภาพ เป็นภัยใกล้ตัว บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพพนักงานเป็นสำคัญ
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest