โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

การกำจัดแมลงแบบบูรณาการ IPM (Integrated Pest Management) คืออะไร

การกำจัดแมลงแบบบูรณาการ IPM (Integrated Pest Management) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Pest control service (การกำจัดแมลงแบบครบวงจร) โดยคำคำนี้มาจากการประกอบกันของ 2 คำได้แก่ Pest แปลว่า สัตว์พาหะ หรือสัตว์ที่ส่งผลเสียและ คำว่า Control แปลว่า การควบคุม ซึ่งเป็นการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะทุกชนิด ซึ่งได้แก่ ปลวก, มด, แมลงสาบ, แมลงวัน, ยุง, หนู, จิ้งจก, แมลงและสัตว์พาหะ (มีเชื้อโรค) ทุกประเภท ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น กาฬโรค (Plague), ไข้เลือดออก (Dengue Fever), หอบหืด (Asthma) เป็นต้น ซึ่งการกำจัดแมลงแบบบูรณาการ จะดำเนินการตามระบบ IPM (Integrated Pest Management) เป็นสำคัญ โดยธุรกิจประเภทที่จำเป็นต้องทำบริการการกำจัดแมลง จะเป็นธุรกิจที่ต้องผ่านการตรวจสอบด้าน ISO GMP HACCP BRC JCI ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน ห้างร้าน หรือบริษัท ต้องมีการผ่านข้อกำหนดในการป้องกันและกำจัดแมลงด้วย (Pest Management Service)

หลักการการกำจัดแมลงแบบบูรณาการ
IPM (Integrated Pest Management)

ขั้นที่ 1 มีความรู้และความเข้าใจ

• เข้าใจเกี่ยวกับแมลงและสัตว์รบกวน
• วงจรชีวิต
• ศัตรูทางธรรมชาติ
• แหล่งการเจริญเติบโต

ขั้นที่ 2 สำรวจและตรวจสอบ

• ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและบริเวณโดยรอบ
• ระบุชนิดของแมลงและสัตว์รบกวน
• วิเคราะห์เส้นทางและแหล่งหลบซ่อน
• วางแผนการจัดการและทำแผนที่

ขั้นที่ 3 การจัดการ

• ปรับปรุงพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย
• จัดการโดยใช้เครื่องมือ
• จัดการทางชีวภาพ
• จัดการโดยใช้สารเคมีที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 4 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

• ปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัย
• ปิดช่อง หรือสกัดทางเข้าออกของแมลงและสัตว์รบกวน
• ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล

• ตรวจ และติดตามการดำเนินงานการกำจัดแมลงอย่างละเอียด
• วิเคราะห์ และสรุปผล
• เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
• ให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง และผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับการจัดการระบบการกำจัดแมลงแบบ IPM

ตัวอย่างการทำ Pest Control

การทำ Pest Control จะเป็นการว่าจ้างจากสถานประกอบการ ในกรณีนี้ ยกตัวอย่างเป็นโรงงานผผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง ซึ่งประสบปัญหาปลวกรุนแรง เราจะเริ่มด้วยการอธิบายก่อนว่าปลวกมีกี่ชนิด มาจากไหน สามารถเจริญเติบโตได้อย่างไร เมื่อทางสถานประกอบการเข้าใจเกี่ยวกับปลวกแล้ว เราจึงเริ่มทำการสำรวจหน้างาน โดยจะดูจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากนั้นก็จะทำการวิเคราะห์เส้นทางของปลวก วางแผนการกวาดล้างปลวก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด จากนั้นเมื่อได้แผนออกมาแล้วเราจะชี้แจงรายละเอียดและระยะเวลาที่ใช้ในการกำจัดปลวก เมื่อถึงเวลาเราจะทำการกำจัดปลวกโดยวิธีต่างๆตามที่วางแผนไว้ในแต่ละพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากปลวก โดยวิธีที่ทำส่วนใหญ่จะเริ่มด้วยการ พ่นยากำจัดปลวกไปก่อน จากนั้นเมื่อทำการพ่นน้ำยากำจัดปลวกปูพรมไปเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการวางกล่องเหยื่อเพื่อล่อปลวกที่ยังหลงเหลืออยู่ในบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ จากนั้นเราก็ทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เช่น นำกองไม้เก่าๆออก นำของที่ได้รับความเสียหายจากปลวกไปทิ้ง เป็นต้น หลังจากนั้นเราจะมีการประเมินงาน โดยจะเข้าเช็คเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีตามที่ตกลงกันไว้ นอกจากนี้เราจะส่งรายงานการประเมิน พร้อมคำแนะนำในการป้องกันปลวกอย่างยั่งยืนให้ เป็นอันจบงาน

การควบคุม การกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนที่มีผลในระยะยาว โดยการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นไปได้ยาก และที่สำคัญจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เพราะสารเคมีทุกชนิดมีผลในการทำลายต่อสิ่งมีชีวิตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในการควบคุมกำจัดแมลงหรือสัตว์รบกวน ให้ได้ผลดี จึงต้องมีการดำเนินการโดยใช้หลายวิธีร่วมกัน และคำนึงถึงความปลอดภัยต่อมนุษย์และผลในการควบคุมระยะยาว ซึ่งในการควบคุมโดยวิธีปลอดภัยนี้ ต้องอาศัยการวางแผนดำเนินงานเพื่อควบคุมตามหลักการกำจัดแมลงแบบบูรณาการ IPM (Integrated Pest Management) นั่นเอง