โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 28/11/2017

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ เล็งเห็นถึงสุขลักษณะของผู้ด้อยโอกาส เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกก้า โดย บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ ได้ให้บริการแก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นมาอย่างต่อเนื่องในการ พ่นควันกำจัดยุงลาย และฉีดพ่นกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ช่วยให้มีสุขลักษณ์ที่ดี ลดการเกิดโรคจากแมลงที่นำโรคมาสู่คน