โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

รับสมัครนักกีฏวิทยา

ทำงานประจำที่
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
2 ถนน วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 
ลักษณงาน
 • ตรวจสอบประเมินปัญหาสัตว์พาหะและวางแผนการแก้ไข
 • วิเคราะห์ ติดตามผลการแก้ไขปัญหาแมลงและสัตว์พาหะ
 • จัดทำเอกสาร  Pest Control และเอกสารการวิเคราะห์ 
 • จำแนกแมลง
 • อบรมชีววิทยาแมลงและสัตว์พาหะเบื้องต้น และการเตรียม
 • ความพร้อมในการรับบริการกำจัดแมลง
 • ประชุมสรุปปัญหาแมลงและสัตว์พาหะ / หาแนวทางป้องกัน
 • และแก้ไขร่วมกับลูกค้า
 • ทดสอบสารเคมี
 • ให้ความร่วมมือในการจัดทำระบบการจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 9001, 14001, 45001)
 • อื่นๆตามที่นายจ้างมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ  23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

สนใจสมัครงานโปรดติดต่อ
ฝ่ายบุคคล Bug Solutions
เบอร์โทรศัพท์: 084-516-3999 , 02-959-9999 ต่อ 113
อีเมล: Hr.bugsolutions@gmail.com

รับสมัครงาน Bug Solutions