โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

8 คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เราใช้ดูแลคุณ

  • มีสารออกฤทธิ์ค่าความเป็นด่าง pH 6-8   ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อCoronavirus ภายใน 10 นาที
  • ได้รับการรับรองประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพจากสภาบันต่างๆ German Society for Hygine and Microbiology (DGHM), กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กระทรวงสาธารณสุขภาควิชาจุลชีววิทยา,คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาจุลชีววิทยา, โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดลกรมปศุสัตว์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มงานวัณโรค, สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
  • มีเอกสารความปลอดภัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (MSDS)
  • มีเอกสารรับรองความปลอดภัยจาก อย.ประเทศไทย
  • ไม่มีส่วนผสมของ คลอรีนหรืออัลดีไฮด์ ที่เป็นสารก่อมะเร็ง
  • ประสิทธิภาพในการกำจัด  แบคทีเรียและเชื้อรา ที่เป็นต้นเหตุหลักของกลิ่นเหม็นอับ ภายในบ้าน
  • เป็นสารฆ่าเชื้อที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (FOPMU)ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรปและสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์แนะนำให้ใช้ฆ่าเชื้อ Coronavirus
  • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ในโรงพยาบาล ห้องผ่าตัด และโรงงานอาหาร เป็นต้น