โทร: 02-959-9999 | HOTLINE: 080-292-9999

ISO และ มอก.S คืออะไร

ISO ย่อมาจาก (International Organization for Standardization) คือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นองค์กรที่ออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ส่วนมาตรฐานที่องค์กรนี้ออกมา ก็ใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 ซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ บริหารสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานอาชีวอนามัย  ประโยชน์ของ iso คือ 

ISO 9000

มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ใช้สำหรับองค์กรที่มีความรับผิดชอบ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง และการบริการ

บั๊ก โซลูชันส์ ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015

ISO 14000

เป็นมาตรฐานที่นำไปใช้กับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งในส่วนของ กิจการภายใน การผลิตสินค้า และการจัดการเรื่องผลกระทบ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ ครอบคลุมถึงระบบโครงสร้างองค์กร การก าหนดความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการ ดูแลทรัพยากร
บั๊ก โซลูชันส์ ได้รับการรับรอง ISO 14001 : 2015

ISO 45001

คือมาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นพัฒนาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีบริบทที่กว้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส ข้อกำหนดทางกฎหมาย และด้านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานเพื่อช่วยลดการสูญเสีย การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและป้องกันสุขภาพที่ทรุดโทรมของพนักงานจากการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานของคุณ เพิ่มความอุ่นใจให้พวกเขาด้วยระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 เพราะพนักงานคือคนสำคัญขององค์กร
บั๊ก โซลูชันส์ ได้รับการรับรอง ISO 45001 : 2018

ประโยชน์ของ ISO

1. องค์กร/บริษัท

 • การจัดองค์กร การบริหารงาน การผลิตตลอดจนการให้บริการมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือผู้รับบริการและได้รับการยอมรับเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
 • ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

2. พนักงานภายในองค์กร/บริษัท

 • มีการทำงานเป็นระบ

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น

 • มีวินัยในการทำงาน – พัฒนาการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มมีการประสานงานที่ดี และสามารถ

 • พัฒนาตนเองตลอดจน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

3. ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค

 • สามารถมั่นใจในบริการ ว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการ

 • สะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ

 • ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัยและการใช้งาน

มอก.S คืออะไร

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับเป็นเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิตต้องทำตามมาตรฐาน และต้องแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ซึ่งบั๊ก โซลูชันส์ก็มีแถมยังเป็นใบแรกในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการบริการกำจัดแมลง

มอก.s-bugsolutions