มาตรฐาน อันดับ 1 กำจัดปลวก แมลง ทั่วไทย เห็นผลไว ปลอดภัย | Bugsolutions

การกำจัดแมลงแบบครบวงจร (Pest Control Service)

การกำจัดแมลงแบบบูรณาการ IPM (Integrated Pest Management)

หรือที่รู้จักกันในชื่อ Pest control service (การกำจัดแมลงแบบครบวงจร) เป็นการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะทุกชนิด ซึ่งได้แก่ ปลวก, มด, แมลงสาบ, แมลงวัน, ยุง, หนู, จิ้งจก, แมลงและสัตว์พาหะ (มีเชื้อโรค) ทุกประเภท ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น กาฬโรค (Plague), ไข้เลือดออก (Dengue Fever), หอบหืด (Asthma) เป็นต้น ซึ่งการกำจัดแมลงแบบบูรณาการ จะดำเนินการตามระบบ IPM (Integrated Pest Management) เป็นสำคัญ โดยธุรกิจหลายประเภทที่จำเป็นต้องทำบริการ จะเป็นธุรกิจที่ต้องผ่านการตรวจสอบด้าน ISO GMP HACCP BRC JCI ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน ห้างร้าน หรือบริษัท ซึ่งต้องมีการผ่านข้อกำหนดในการป้องกันและกำจัดแมลง (Pest Management Service)

การควบคุมกำจัดสัตว์หรือแมลงที่มีผลในระยะยาว โดยการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นไปได้ยาก และที่สำคัญ กลับจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เพราะสารเคมีทุกชนิดมีผลในทางทำลายต่อสิ่งมีชีวิตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น ในการควบคุมกำจัดสัตว์หรือแมลงให้ได้ผลดี  จึงต้องมีการดำเนินการโดยใช้หลายวิธีร่วมกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อมนุษย์และผลในการควบคุมระยะยาว  ซึ่งในการควบคุมโดยวิธีปลอดภัยนี้  ต้องอาศัยการวางแผนดำเนินงานเพื่อควบคุม ตามหลัก

IPM (Integrated Pest Management)

ปัจจัยหลักและสาเหตุของการพบปัญหาแมลงและสัตว์พาหะ ได้แก่ แหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย สภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และในการควบคุมกำจัด มีการเลือกใช้วิธีการต่างๆ เช่น วิธีกล กับดัก กาวดัก ใช้ความร้อน ใช้การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อไม่ให้สัตว์แมลงอยู่อาศัย ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อคนเหมือนวิธีใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เฉพาะต่อสัตว์หรือแมลงประเภทนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้สารเคมีน้อย มีความปลอดภัยต่อคน  และต้องมีวิธีการใช้สารเคมีและไม่ส่งผลกระทบต่อคน สารเคมีไม่เหลือตกค้างในสิ่งแวดล้อมเพราะมีการใช้เฉพาะจุดและใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ หรือในการใช้สารเคมีในการกำจัดอาจใช้วิธีใช้สารสกัดจากธรรมชาติซึ่งมีพิษน้อย โดยสรุปการควบคุมกำจัดสัตว์หรือแมลงแบบบูรณาการ มีวิธีดำเนินการดังนี้


สำรวจปัญหา 

ว่ามีปัญหาสัตว์หรือแมลงชนิดใดและขนาดปัญหาเป็นจำนวนมากน้อยหรือเป็นบริเวณกว้างเพียงใด แหล่งปัญหาจุดที่พบปัญหา

 

 


 กำหนดวิธีการกำจัด 

ที่สามารถทำได้ ส่งผลกระทบต่อคนน้อย และมีประสิทธิภาพโดยใช้หลายๆ วิธี เช่น ปัญหามดอาจใช้วิธีน้ำร้อนทำลายรังแทนการใช้สารเคมี การรื้อรังกระดาษออกเพื่อไม่ให้แมลงสาบอยู่  การทำความสะอาดเก็บเศษอาหารไม่ให้หนู แมลงสาบแมลงวันใช้เป็นแหล่งอาหาร  ฯลฯ

 

 


การประเมินผลการทำงาน

ภายหลังจากควบคุมกำจัดสัตว์หรือแมลงเหล่านั้นตามแผน โดยดูจากจำนวนสัตว์หรือแมลงที่เหลือ หากผลการดำเนินการยังไม่ทั่วถึงหรือไม่ครอบคลุมให้ดำเนินการต่อจนสามารถลดจำนวนได้  หรืออาจปรับวิธีการใหม่

 

 


การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

เป็นการขอความร่วมมือกับผู้อาศัยในอาคารบ้านเรือน โดยการลดปัจจัยที่เอื้อต่อการอาศัยอยู่ของสัตว์หรือแมลงเหล่านี้ โดยลดแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย  ช่องทางเข้าออกบ้านเรือน  อาคารของสัตว์หรือแมลงและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเรือน  อาคาร  โดยต้องขอความร่วมมือกับผู้อาศัยทุกท่าน

 


การกำจัดแมลงแบบบูรณาการ (Pest Control Service) คือ การป้องกัน และ กำจัดแมลง สัตว์พาหะ ทุกชนิด เพื่อป้องกันการเกิดโรคอันนำไปสู่การเจ็บไข้ได้ป่วย และความปลอดภัยทั้งทรัพย์สิน อาหาร และ สุขภาพ เพราะฉะนั้น ปัญหาเรื่องแมลง ถึงจะดูเล็ก แต่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับท่าน

Comments are closed.
Translate »

ห้าม Coppy นะครับ